การบริหารการศึกษา


กระบวนการบริหารงาน
ตุลาคม 15, 2006, 4:17 pm
Filed under: Uncategorized

 

กระบวนการบริหารงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 

สภาพปัจจุบัน          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 43/20  ถนนกิตติขจร อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีอาคารจำนวน 2 หลัง คือ                1. อาคารธารน้ำใจ มีลักษณะเป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ชั้นล่างเป็นคอนกรีต ชั้นบนเป็น อาคารไม้  พื้นที่ใช้สอยในอาคาร  189   ตารางเมตร   สร้างเมื่อ พ.ศ. 2530          2. อาคารสายสัมพันธ์  มีลักษณะเป็นอาคารชั้นเดียว  พื้นที่ใช้สอยในอาคาร   221   ตารางเมตร  ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจากอาคารอเนกประสงค์ เป็นอาคารที่ทำงาน เมื่อ พ.ศ.2546                สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 อยู่ห่างจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประมาณ  20   กิโลเมตร อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ   80  กิโลเมตร 

วิสัยทัศน์                สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 มุ่งมั่นให้ประชากรวัยเรียน ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ ยึดมั่นในความเป็นไทย ภูมิใจในท้องถิ่น อยู่ในสังคม ได้อย่างมีความสุข ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ตามมาตรฐานสากล 

พันธกิจ                1. จัด ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาปฐมวัย และการศึกษาขั้นพื้นฐานแก่ประชากร  วัยเรียนอย่างทั่วถึง และเสมอภาค โดยให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา                2. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดการแข่งขัน                3. พัฒนาจัดการศึกษาให้ได้คุณภาพมาตรฐานตามแนวทางการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพในฝัน                

ภารกิจและปริมาณงานในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2                สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย   มีกลุ่มโรงเรียน 26 กลุ่มโรงเรียน  มีโรงเรียนทั้งสิ้น 206 โรงเรียน มีจำนวนนักเรียน  52,992    คน    มีครูจำนวน  2,678   คน  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น  111  คน ลูกจ้างประจำ    226  คน   ครูจ้างสอน  45  คน  อัตราครูต่อนักเรียน คือ  1 : 18     ครู ต่อ ห้องเรียน  1  : 1     (ข้อมูล  10  มิถุนายน ปีการศึกษา 2549)                สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 มีการแบ่งงานออกเป็น 7 กลุ่ม คือ                1. กลุ่มอำนวยการ                2. กลุ่มบริหารงานบุคคล                3. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา                4. กลุ่มนโยบายและแผน                5. กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล                6. กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา                7. หน่วยตรวจสอบภายใน                ในการปฎิบัติหน้าที่รับผิดชอบ ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มส่งเสริม                การจัดการศึกษา มีขอบเขตงานดังนี้1. งานธุรการ2. งานคุณภาพการจัดการศึกษา3. งานกิจการนักเรียน4. งานกิจการพิเศษ5. งานสวัสดิการ6. งานเอกชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิการบริหารงานของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษานางยุวดี  อิ่มใจ                                                                      หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 

                                                       
                                                    งานธุรการ                                                                       งานคุณภาพการจัดการศึกษา                   นางชุติกาญจน์  เขียววิราช                                                    นางสาวสงบ  คงทนไพศาล                                                                                                นางลักษมนลักษณ์  กองแก้ว                                                                                                 นางสุชานรี  แสนทวีสุข 


                   งานกิจการนักเรียน                                                                           งานกิจการพิเศษ                    นายสุเทพ  สภาพอัตถ์                                                               นายวิเชียร  จั่นบำรุง                           นางธนนันท์  ทองศิริ                                                                   นางนิสากรณ์  สุภาพจน์

     

งานสวัสดิการ                                                                                     งานเอกชน                                 นางศรันยา  หอมประเสริฐ                                                          นางพนาวรรณ  มงคลมล                          นางวรนุช  โลมาแจ่ม                                                                     นางวัชรีย์  ยิ้มยวล                                                 จากแผนภูมิการบริหารงานของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จะเห็นได้ว่า ภารกิจที่ต้อง ปฏิบัติมาก ซึ่งมีความยุ่งยากในการบริหารจัดการการปฏิบัติงานมาก ซึ่งมีผลมาจากการปรับปรุงแก้ไข ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง การปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ และการปฏิรูปการศึกษาของรัฐ ตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ประกอบกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540  แต่ในขณะเดียวกันที่มีการลดอัตรากำลังคนภาครัฐ ทำให้งานมากกว่าคน บุคลากรที่ปฏิบัติงานในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ต้องใช้ความรู้ความสามารถ คิดริเริ่ม ปรับเปลี่ยนแนวทางการทำงาน โดยการนำเทคโนโลยี และวิธีการใหม่ ๆ มาใช้ในการปฏิบัติ พัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ  และเกิดประสิทธิผลสูงขึ้น อันจะทำให้เกิดประโยชน์ต่อทางราชการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในการสนับสนุน การจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น                จะเห็นได้ว่าข้าพเจ้าปฏิบัติ และรับผิดชอบในงานคุณภาพการจัดการศึกษา ซึ่งต้องมีการประเมินการปฏิบัติงาน และต้องรับผิดชอบต่อการสั่งการ และการติดต่อกับงานอื่น ๆ ในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา                ในการนี้ข้าพเจ้าใช้กระบวนการบริหารของเชียร์ (Jesse B. Siars) (ซึ่งเป็นนักการศึกษา                  ชาวอเมริกันที่ได้วิเคราะห์กระบวนการบริหารตามแนวความคิดของกูลิค โดยได้สรุปแนวความคิดไว้ เมื่อปี ค.ศ. 1950 ว่า กระบวนการบริหารการศึกษา มี 5 ขั้นตอน คือ                1) การวางแผน (Planning)                 2) การจัดหน่วยงาน  (Organizing)                3) การอำนวยการ  (Directing)                4) การประสานงาน ( Coordinating)                5) การควบคุม   (Controlling)                โดยได้มีการนำกระบวนการบริหารของเชียร์ (Jesse B. Siars) มาใช้ในการดำเนินงานดังนี้การวางแผน (Planning)                มีการประชุมวางแผนปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกคนในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ให้ทุกคนมีส่วนร่วม มีการแบ่งงานต่าง ๆ ให้ทุกคนรับผิดชอบ โดยพยายามใช้บุคลากรที่มีอยู่  อย่างจำกัด ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยแบ่งงานให้ตรงกับความถนัดการจัดหน่วยงาน (Organizing)                จัดคนทำงานตามสายการบังคับบัญชา ที่ได้รับนโยบายมาจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาการอำนวยการ (Directing)                มีการอำนวยการต่าง ๆ ตามอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบที่อยู่ในขอบเขตของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาการประสานงาน (Coordinating)                 มีการประสานงานกับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ประสานงานกับทุก ๆ งาน ที่เกี่ยวข้อง และในงานของตนเอง เพื่องานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการควบคุม (Controlling)
                มีการควบคุม โดยทำแผนนิเทศ กำกับ ติดตาม และแบบบันทึกการนิเทศ กำกับ ติดตามงาน ของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โดยให้ทราบถึงความก้าวหน้าของงาน เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไข 

หน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานของ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ดังนี้1. งานธุรการ ดำเนินการเกี่ยวกับงานธุรการ การรับ ส่งหนังสือ  การประชุมภายในกลุ่มส่งเสริม     การจัดการศึกษา 2. งานสารบรรณ ดำเนินการเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับต่าง ๆ เริ่มตั้งแต่ การับ ส่ง     การจัดเก็บ การยืม การทำลาย 3. งานการจัดการศึกษาภาคบังคับ ดำเนินการเกี่ยวกับประกาศรายละเอียดส่งเด็กเข้าเรียน ตรวจสอบ    และจัดทำบัญชี รายชื่อเด็กอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ตรวจสอบติดตาม สรุปผลการรับเด็ก    เข้าเรียน4.งานส่งเสริมการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ ตามอัธยาศัย5.งานส่งเสริมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนและ    ขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.25426. งานส่งเสริมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินการเกี่ยวกับการสรรหา และแต่งตั้ง      คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนา7. งานส่งเสริมการกีฬา และนันทนาการ ดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดทำ     แผนพัฒนางานด้านกีฬา และนันทนาการ และส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมกีฬา และนันทนาการ8. งานส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษาวิชาทหาร     ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมค่ายพักแรม9. งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย  ดำเนินการเกี่ยวกับงานส่งเสริมสุขภาพอนามัยของนักเรียน เช่น     โครงการอนามัย โครงการอาหารเสริม(นม)10. งานส่งเสริมกิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษา ดำเนินการเกี่ยวกับจัดระบบติดตามช่วยเหลือ       นักเรียน จัดระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับนักเรียนเพื่อแก้ไขปัญหาและสนับสนุนการศึกษา11. งานส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตยและวินัยนักเรียน ดำเนินการเกี่ยวกับแนวทางการป้องกัน       การแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียน พัฒนาจริยธรรม คุณธรรม และวินัย      วางแผนการจัดกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการ     ประชาธิปไตย12. งานสวัสดิการ ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการให้แก่ข้าราชการ และลูกจ้างในสังกัด ตามที่      ทางราชการจัดให้ และที่นอกเหนือ13. งานป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา ดำเนินการเกี่ยวกับด้านการ      ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา จัดระบบดูแลนักเรียนเพื่อคัดกรองนักเรียน14. งานกิจการพิเศษ ดำเนินการเกี่ยวกับงานที่มิใช่หน้าที่ของงานใดงานหนึ่งโดยเฉพาะ รวมทั้งงาน      โครงการพิเศษของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 215. งานการป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ในกลุ่มนักเรียน นักศึกษา16. งานส่งเสริมการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชน ดำเนินการเกี่ยวกับการดำเนินการเปลี่ยนแปลง       สถานศึกษาเอกชน การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน การอุดหนุนกองทุน       สวัสดิการ17. งานส่งเสริมการพิทักษ์และคุ้มครองสิทธิเด็ก ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์ประสานงาน        เพื่อติดตาม สนับสนุน ป้องกันให้เด็กปลอดภัย18. งานข้อมูล สถิติ ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา และข้อมูลอื่น ๆ        ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา19. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย20. ติดตามประเมินผลในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบบันทึกการนิเทศ กำกับ ติดตามกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

 

รายการ

สภาพการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะ
ไม่มี มี
เหมาะสม ไม่เหมาะสม
1. งานข้อมูล สถิต และรายงานผล    – จัดทำข้อมูลสถิติและสารสนเทศ    – นำข้อมูลมาใช้ในการบริหารงาน  

 

 

 

2. การบริหารในกลุ่มส่งเสริมการ    จัดการศึกษา และการจัดระบบงาน    – คำสั่งมอบหมายงาน    – จัดทำแผนภูมิการบริหารงาน    – การกำกับ ติดตาม ประเมินผล    – การรายงานผล  

 

 

 

3. งานธุรการ     – ทะเบียนรับ ส่งหนังสือ     – การจัดเก็บ/ทำลายหนังสือราชการ     – คำสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ         ข่าว     – การประชาสัมพันธ์  

 

 

 

4. งานส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา     – งานจัดการศึกษาภาคบังคับ การ       ศึกษาในระบบ นอกระบบ  ตาม        อัธยาศัย  และการศึกษาตลอดชีวิต     – งานส่งเสริมการจัดการศึกษาของ       องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     – งานส่งเสริมคณะกรรมการสถาน       ศึกษาขั้นพื้นฐาน     – งานส่งเสริมเด็กด้อยโอกาส        ทางการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

รายการ

สภาพการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะ
ไม่มี มี
เหมาะสม ไม่เหมาะสม
5. งานส่งเสริมกิจการนักเรียน    – งานส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน    – งานส่งเสริมการกีฬาและ       นันทนาการ    – งานกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี     – งานกิจกรรมประชาธิปไตยและ        วินัยนักเรียน  

 

 

 

6. งานส่งเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพ     – กองทุนฯ    – ยานพาหนะ     การประกันชีวิต    – การให้บริการต่าง ๆ  

 

 

 

7. งานส่งเสริมกิจการพิเศษ     งานโครงการอันเนื่องมาจาก        พระราชดำริ     – งานป้องกันและแก้ปัญหา        ยาเสพติดในสถานศึกษา     – งานป้องกันการแพร่ระบาด       โรคเอดส์ในสถานศึกษา  

 

 

 

8. งานส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา     เอกชน     – งานส่งเสริมและเปลี่ยนแปลง        สถานศึกษาเอกชน     – งานส่งเสริมด้านการอุดหนุน        กองทุนสวัสดิการ  

 

 

 

 

 

 

แผนนิเทศกำกับ ติดตามการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย ขั้นตอน/กิจกรรม รายการประเมิน ระยะเวลา
1. เพื่อนิเทศติดตาม      กลุ่มส่งเสริมการจัด   การศึกษา2. เพื่อศึกษาสภาพ    ปัญหาการ    ดำเนินงาน3. เพื่อให้เป็น    แนวทาง/ปรับปรุง    และพัฒนางาน    ของกลุ่มส่งเสริม    การจัดการศึกษา 1. นิเทศติดตามการดำเนิน    งานของกลุ่มส่งเสริม    การจัดการศึกษา    อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง2. นิเทศติดตามงานกลุ่ม   ส่งเสริมการจัดการศึกษา   ครอบคลุมตามขอบข่าย   ของงานอย่างต่อเนื่อง 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ   นิเทศติดตามงาน2. วางแผนการนิเทศ3. ทำแผนนิเทศ จัดทำ    เครื่องมือการนิเทศ4. ดำเนินการนิเทศ กำกับ    ติดตาม5. สรุป/รายงานผลการ    ดำเนินงาน สภาพการดำเนินงาน1. งานข้อมูลสถิติ2. การบริหารใน    กลุ่มส่งเสริมการ    จัดการศึกษา และ    การจัดระบบงาน3. งานธุรการ4. งานส่งเสริม     คุณภาพการจัด    การศึกษา5. งานส่งเสริม    กิจการนักเรียน6. งานส่งเสริม    สวัสดิการ7. งานส่งเสริม    กิจการพิเศษ8. งานส่งเสริม    คุณภาพการจัด    การศึกษา    เอกชน มกราคมสิงหาคม

 

 

 

 

 

 

 

แบบบันทึกการนิเทศ กำกับ ติดตามกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

 

รายการ

สภาพการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะ
ไม่มี มี
เหมาะสม ไม่เหมาะสม
1. งานข้อมูล สถิต และรายงานผล    – จัดทำข้อมูลสถิติและสารสนเทศ    – นำข้อมูลมาใช้ในการบริหารงาน  

 

 

 

2. การบริหารในกลุ่มส่งเสริมการ    จัดการศึกษา และการจัดระบบงาน    – คำสั่งมอบหมายงาน    – จัดทำแผนภูมิการบริหารงาน    – การกำกับ ติดตาม ประเมินผล    – การรายงานผล  

 

 

 

3. งานธุรการ     – ทะเบียนรับ ส่งหนังสือ     – การจัดเก็บ/ทำลายหนังสือราชการ     – คำสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ         ข่าว     – การประชาสัมพันธ์  

 

 

 

4. งานส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา     – งานจัดการศึกษาภาคบังคับ การ       ศึกษาในระบบ นอกระบบ  ตาม        อัธยาศัย  และการศึกษาตลอดชีวิต     – งานส่งเสริมการจัดการศึกษาของ       องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     – งานส่งเสริมคณะกรรมการสถาน       ศึกษาขั้นพื้นฐาน     – งานส่งเสริมเด็กด้อยโอกาส        ทางการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

รายการ

สภาพการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะ
ไม่มี มี
เหมาะสม ไม่เหมาะสม
5. งานส่งเสริมกิจการนักเรียน    – งานส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน    – งานส่งเสริมการกีฬาและ       นันทนาการ    – งานกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี     – งานกิจกรรมประชาธิปไตยและ        วินัยนักเรียน  

 

 

 

6. งานส่งเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพ     – กองทุนฯ    – ยานพาหนะ     การประกันชีวิต    – การให้บริการต่าง ๆ  

 

 

 

7. งานส่งเสริมกิจการพิเศษ     งานโครงการอันเนื่องมาจาก        พระราชดำริ     – งานป้องกันและแก้ปัญหา        ยาเสพติดในสถานศึกษา     – งานป้องกันการแพร่ระบาด       โรคเอดส์ในสถานศึกษา  

 

 

 

8. งานส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา     เอกชน     – งานส่งเสริมและเปลี่ยนแปลง        สถานศึกษาเอกชน     – งานส่งเสริมด้านการอุดหนุน        กองทุนสวัสดิการ  

 

 

 

 

 

 

แผนนิเทศกำกับ ติดตามการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ขั้นตอน/กิจกรรม รายการประเมิน ระยะเวลา
1. เพื่อนิเทศติดตาม      กลุ่มส่งเสริมการจัด   การศึกษา2. เพื่อศึกษาสภาพ    ปัญหาการ    ดำเนินงาน3. เพื่อให้เป็น    แนวทาง/ปรับปรุง    และพัฒนางาน    ของกลุ่มส่งเสริม    การจัดการศึกษา 1. นิเทศติดตามการดำเนิน    งานของกลุ่มส่งเสริม    การจัดการศึกษา    อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง2. นิเทศติดตามงานกลุ่ม   ส่งเสริมการจัดการศึกษา   ครอบคลุมตามขอบข่าย   ของงานอย่างต่อเนื่อง 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ   นิเทศติดตามงาน2. วางแผนการนิเทศ3. ทำแผนนิเทศ จัดทำ    เครื่องมือการนิเทศ4. ดำเนินการนิเทศ กำกับ    ติดตาม5. สรุป/รายงานผลการ    ดำเนินงาน สภาพการดำเนินงาน1. งานข้อมูลสถิติ2. การบริหารใน    กลุ่มส่งเสริมการ    จัดการศึกษา และ    การจัดระบบงาน3. งานธุรการ4. งานส่งเสริม     คุณภาพการจัด    การศึกษา5. งานส่งเสริม    กิจการนักเรียน6. งานส่งเสริม    สวัสดิการ7. งานส่งเสริม    กิจการพิเศษ8. งานส่งเสริม    คุณภาพการจัด    การศึกษา    เอกชน มกราคมสิงหาคม

 

Advertisements

ให้ความเห็น so far
ใส่ความเห็นใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s%d bloggers like this: